Sosyal İşletmelerin Gelişiminde Kadınlar

«
WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT (WISED)

Son yıllarda, kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, gelişen ekonomiler için “stratejik” bir öneme sahiptir. Çünkü iş dünyasında kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği gerek akademik çevrede, gerekse iş dünyasında ifade edilmektedir.

Kadınların, ekonomik ve sosyal yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek gücü kendilerinde görmeleri gerekmektedir. Ancak bu program ve düşüncelerin başarılı olabilmesi için kadın girişimcilerin karşılaştıkları engelleri, çalışma koşullarını, yönetim biçimlerini, işlerini kurma ve geliştirme stratejilerini, gelecek yönelimlerini ve örgütsel ve çevresel fırsatları değerlendirme potansiyellerini ortaya koyan fırsatların kadınlara verilmesi gerekmektedir.

Gerek iş dünyasında, gerekse sosyal hayatta kadınlar genelde erkeklerden daha düşük sosyal pozisyondadır. Bu ise onların sosyal ortamlara giriş veya bir örgütün üyesi olma gibi bağlantılarının çeşidini etkilemektedir Böylece iş hayatına girmesine gerekli olan bilgi, destek ve kaynağa ulaşmada kadınların erkeklere göre daha az başarılı oldukları söylenebilir. Çünkü girişimcilikte, fırsatların tanımlanmasından işin performansına kadar tüm aşamalar tecrübe ile ilgilidir.

Avrupa 2020 stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge gibi birbirini destekleyen hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için, Bilgi -Yeniliğe dayalı bir ekonomi sosyal ve sınırsal anlamda bütünleşmeyi sağlayan, yüksek istihdam ekonomisini hedefleyen Kapsayıcı Büyüme önceliklerine yer vermiştir. Kapsayıcı büyümenin ve istihdam oranın artırılmasında çözüm yolu olarak ta fırsatların teşhis edilip değerlendirildiği ve yenilik yapılan bir ekonomik süreç olarak algılanan, ekonomik büyümenin kilit unsuru olan girişimciliğin teşvik edilmesini öngörmektedir.

Girişimci mentor uygulaması yoluyla dezavantajlı kadınların bilgi ve yönlendirme hizmetlerine erişim sağlanması ve işgücü piyasasına girişimci olarak girmesinin desteklenmesi amacıyla tasarlanan projenin süresi 24 ay olup 6 ülkenin ortaklığında yürütülmektedir.